Vårdens vecka mot våld - Barns utsatthet

Vårdens vecka mot våld - Barns utsatthet

En stor andel barn i Sverige idag är utsatta eller bevittnar våld och vi vet att det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt. För att bemöta barnen som är utsatta för brott finns Barnahus i Västmanland.
9.00-10.30 Barnahus i Västmanland
Ylva Noritis, samordnare Barnahus Västmanland & Lotten Eriksson, Polisen Västmanland
Till Barnahus kommer barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Här får barnet eller den unga träffa berörda personer på en och samma plats. Ylva och Lotta berättar om Barnahus verksamhet i Västmanland och vilka berörda parter som samarbetar. Föreläsarna pratar också om barns särskilda sårbarhet utifrån riskgrupper, om personal inom hälso-och sjukvården och tandvårdens skyldighet att anmäla oro vid misstanke att barn far illa och hur man kan och bör ställa frågor vid oro för utsatthet

11.00-12.00 Barns utsatthet för våld och avslut på Vårdens vecka mot våld
Sofia Hedvall, samordnare våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, Region Västmanland
En föreläsning om barns särskilda utsatthet för våld i nära relationer, dess konsekvenser för barn och hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens ansvar i frågan. De nya föreskrifterna och allmänna råd om våld i nära relationer samt ett antal nya lagar kopplade till barns utsatthet lyfts fram.

*Obs. det tidigare planerade Panelsamtalet kommer tyvärr utgå.