Digitalt seminarium: Problem i vatten?!

Digitalt seminarium: Problem i vatten?!

 

Lutz Arhens (moderator) Forskning kring problem i vatten med fokus på PFAS Lutz is Professor in environmental and environmental organic chemistry at the Department of Aquatic Sciences and Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden. His focus on development of new analytical methods for emerging organic pollutants in the environment using advanced mass spectrometry methods, and application of these methods for improving our process understanding and development of next generation treatment methods for a sustainable environment.   

Pernilla Ljunggren (moderator)  Praktiska exempel kring problem i vatten Pernilla jobbar som miljökonsult hos Liljemark Consulting och innan det så jobbade jag under 16 år på en av Sveriges ledande kretsloppsanläggningar Högbytorp i Bro där det årligen behandlas stora mängder av vatten med olika typer av föroreningar och ursprung.   Även idag i det dagliga arbetet kommer hon ständigt i kontakt med alla de utmaningar som finns med och runt vatten i samband med olika åtgärder runt förorenade områden. Allt påverkas av vatten och vatten påverkas av allt vilket gör att ett seminarium runt problem i vatten blir extra intressant.   

  Per Granlöf Lakvatten - problem och utmaningar, möjliga och omöjliga tekniker Per har en bakgrund inom VVS, både bygg och industri och senare specifikt inom processindustri med bland annat maskinunderhåll och reparation inom teknik med diamanttillverkning. Vattenrening har varit och är en stor del av vad jag jobbar med. Han har jobbat på Dåva Deponi och Avfallscenter sedan 2014. Han trivs med familjen och har en bred palett av fritidsintressen som bland annat innefattar musik, jakt, downhill (cykel) och ölbryggning.  En bred men inte alltför djupgående genomgång om hantering av vatten på avfallsanläggningar, marksaneringar och de utmaningar som kommer med nya forskningsrön, krav och villkor. Exempel på hur vi på Dåva Deponi och Avfallscenter arbetar, exempel på olika reningstekniker som erbjuds på marknaden och de svårigheter man kan ställas inför. Kommer även lite in på PFAS frågan.   

  Erik Törner Från flaska till rapport  Erik är analytisk kemist i botten. Utbildad i Linköping. Har jobbat inom marknadssegmentet sedan 2014. Bor sedan ett antal år utan för Kungälv. Tycker det är väldigt roligt att laga mat.  Vad händer från ankomst av vattenprov till analysresultat och vad är viktigt att tänka på vägen och innan provet tas ut?   

 


  Oscar Skirfors Fytoremediering som ett steg i reningen av PFAS-förorenat grundvatten - en del av LIFE SOuRCE Oscar doktorerar på SLU inom organisk miljökemi, med en tidigare civilingenjörsexamen från KTH i miljöinriktad bioteknik. Fritiden spenderar jag gärna i Stockholms Skärgård eller på scen som storbandstrombonist.   LIFE SOuRCE är ett projekt finansierat via EU:s LIFE program som syftar till att demonstrera två serier av reningssteg i pilotskala för rening av PFAS-förorenat grundvatten. Presentationen fokuserar på den pilot som planeras för Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala, där fytoremediering kommer att användas som ett poleringssteg för grundvatten renat genom ytaktiv skumfraktionering. Just nu pågår en två års förstudie på Hovgården där fytoremediering av PFAS-förorenat grundvatten testas i fällt, med preliminära resultat från den första odlingssäsongen.        

Helene Ejhed Uppströmsarbetet kring dricksvatten  Helene arbetar på Norrvatten med uppströmfrågor. I föredraget berättar hon om sitt arbete -hitta förutsättningar för alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus.  


 

Anders Glynn PFAS i dricksvatten – hur stort är problemet och hur farligt är det? Anders är sedan februari 2018 professor i toxikologi på Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Disputerade 1990 på Uppsala universitet med en avhandling om tungmetaller i fisk. Jobbade sedan som livsmedelstoxikolog på Livsmedelsverket, med huvudansvar för hälsoriskbedömning av tungmetaller och organiska persistenta miljöföroreningar, till exempel dioxiner, PCB och PFAS. Hans forskning är fokuserad kring befolkningens exponering för miljöföroreningar och möjliga hälsoeffekter.  Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är antropogena kemikalier som spridits över jordklotet på grund av världsomfattande produktion/handel med produkter som innehåller PFAS. Vissa typer av PFAS, så kallade perfluorerade alkylsyror (PFAA), bryts inte ner i naturen och försvinner mycket långsamt ur våra kroppar. Höga PFAA-exponeringar misstänks orsaka negativa effekter på levern, immunförsvaret, vissa hormonsystem och fetters omsättning i kroppen. Dricksvatten är en viktig källa för PFAA-exponering. Den svenska befolkningens exponering för PFAA från livsmedel har sjunkit sedan åtgärder satts in för att begränsa utsläppen i miljön, men dricksvattenexponeringen förväntas inte sjunka lika snabbt. En del av den svenska befolkningen har en total exponering som ligger över den nivå som anses vara säker ur hälsomässig synvinkel. EU har infört gränsvärden för PFAS, inklusive PFAA, i både livsmedel och dricksvatten, som en åtgärd för att påskynda minskningen av befolkningens exponering. I Sverige har mer restriktiva gränsvärden för dricksvatten beslutats. Föredraget ger en översikt av i)  kunskapen om dricksvatten som källa för PFAS-exponering, ii) eventuella hälsorisker som exponeringen medför, och iii) vilka åtgärder som införts/är på gång för att hantera PFAS-problemet. 
 

Maria Viklander Problem i och vid snövatten Maria är professor tillika ämnesföreträdare vid Luleå Tekniska Universitet. Mitt forskningsämne är VA-teknik på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Maria kommer bl.a.  att berätta om forskningen kring dagvattenkvalitet och de särskilda utmaningar som finns med snö.


Johan Magnusson Länsvatten - att hantera stora variationer i flöden och föroreningsgrad Johan gick ut Chalmers Väg och Vatten -91, har sedan jobbat med förorenade områden, grundvatten och vattenrening. Jag har de senaste 15 åren arbetat främst med vattenrening i sanerings -och anläggningsprojekt. Bor i Ljungskile, gift med Åsa, har fem barn och tycker om friluftsliv. Vid sanerings- och infrastrukturentreprenader är det ofta tydligt vilka krav som gäller för att vattnet ska få släppas ut till en recipient. När man dimensionerar en vattenreningsanläggning till ett sådant projekt är det däremot ofta svårt att få fram parametrar på föroreningsgrad och flöden för vattnet som ska renas. Föredraget vill kasta ljus på denna problemställning och vad detta praktiskt kan innebära för dimensionering och drift av en vattenreningsanläggning.

Anders Linnerborg Juridiska utmaningar och ”problem” kring vatten - ett samtal Anders är advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå. Anders leder Setterwalls miljörättsgrupp och arbetar uteslutande med juridiska frågor rörande miljö, vatten och fastigheter. Anders företräder såväl statliga och kommunala institutioner som privata och börsnoterade bolag vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstol där hans arbete omfattar bl.a. vatten och miljömål i frågor som rör industrier, vattenverksamhet, infrastrukturprojekt samt material-, mineral- och vattenförsörjning. Genom sin skicklighet och omfattande erfarenhet är Anders ledande inom ansvarsfrågor avseende förorenad mark och har varit en av dem som har drivit praxis inom området. Anders är högt rankad av samtliga rankinginstitut och bl.a. listad som leading individual av Legal 500 (Environment).
Linnea Ljung Juridiska utmaningar och ”problem” kring vatten - ett samtal Linnea är advokat och Partner på Setterwalls advokatbyrå med specialisering inom miljö- och energirätt. Linnea har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med miljöjuridisk rådgivning på affärsjuridisk advokatbyrå och hon är även ordförande i Renare Marks Västra regionala avdelning. Sång, dykning och dans är några saker som står högt på agendan för Linnea när tiden tillåter.


Christina Rydell Ahlström
Juridiska utmaningar och ”problem” kring vatten - ett samtal Christina är advokat och Partner på Advokatfirman Morris med specialisering på miljö- och energirätt. Christina har många års erfarenhet av att arbeta med miljörättsliga frågeställningar på advokatbyrå och hon är även ledamot i Renare Marks nationella styrelse. På fritiden ägnar sig Christina gärna åt trädgårdsarbete, musik och pyssel hemma.