Hybridseminarium - Risk

Hybridseminarium - Risk

Moderatorer  

Peter Bruce 

Vem är Peter?
Peter Bruce har forskat på breda utmaningar för miljöriskbedömningar, tex inkluderandet av ekosystemtjänster men fokuserade i sin avhandling på riskbedömning på förorenade sediment. Peter arbetar nu på WSP och då mycket med bedömning av sediment i mudder – och dumpningsprojekt samt sitter med i Renare Marks styrelse
   

Emma Platesjö, Wescon Miljökonsult AB 

  Vem är Emma?
  Emma har arbetat med förorenade områden sedan 2010 och var med och startade företaget Wescon Miljökonsult 2017, där hon arbetar idag. Fokus ligger på riskbedömningar och riskvärderingsprocessen, men Emma gillar även att arbeta ute i fält. Det roligaste med att arbeta inom förorenade områden är att det hela tiden sker en utveckling och att det kommer nya metoder för såväl provtagning, riskbedömning som åtgärdstekniker. Fritiden tillbringar Emma gärna tillsammans med familj och vänner ute i naturen vid havet i hemorten Nynäshamn.
 

 

Föreläsare  

Jenny Andersson, SGU  

 Vem är Jenny?
Jenny är berggrundsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU i Uppsala. Hon har arbetat i 30 år med kartläggning, forskning och inventering av svensk berggrund. Just nu arbetar hon med frågor som rör farliga ämnen i berg och med särskilt fokus på arsenik och sulfidanrikad berggrund i byggintensiva delar av Mälardalen. 
Föredrag: Naturligt höga halter av miljö- och hälsofarliga ämnen i berggrunden och utmaningar med riskbedömning av bergmaterial” 

Sammanfattning av föredraget: Efter flera uppmärksammade fall av föroreningsproblematik kopplad till exploatering av berggrund med naturligt höga bakgrundshalter av miljö- och hälsofarliga ämnen har behovet av riskbedömning och vägledning för hantering av bergmaterial blivit akut. Bristen på kunskap om var, hur och i vilken form miljöstörande ämnen uppträder i berggrunden medför idag stora kostnader för hantering av potentiellt förorenande bergmassor och skapar oro för spridning av föroreningar hos tillsynsmyndigheter, bergmaterialproducenter, aktörer i bygg- och anläggningsbranschen och bland allmänheten. Just nu pågår intensiva undersökningar av arsenik och sulfidanrikad berggrund i bygg- och anläggningsintensiva delar av Mälardalen som ska ge en bättre förståelse av berggrunden som en primär källa till föroreningar för att underlätta riskbedömning och främja säker produktion och återvinning av bergmaterial.  Föredraget kommer att handla om undersökningar av bakgrundshalter i bergmaterial med fokus på arsenik och sulfidanrikad berggrund och om dagens stora utmaningar med bedömning av berggrundens föroreningspotential. En röd tråd genom föredraget är vikten av kartläggning och långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

  Maria Larsson, Örebro Universitet   

Vem är Maria?
 Maria är forskare i miljökemivid Människa-Teknik-Miljö (MTM) Forskningscentrum, Örebro universitet.Forskningsinriktning äratt identifiera potentiellt farliga ämnen genom att använda effektbaserade analysmetoder, med särskilt fokus på förekomst, källor och spridning av polyaromatiska ämnen i miljön. 
Föredrag: PAH-förorenade områden och cocktail-effekter av PAH och andra polyaromatiska ämnen 

  Per-Erik Olsson, Örebro Universitet  

Vem är Per-Erik?
Per – Erik är professor i biologi vid Örebro Universitet. Han arbetar med molekylärbiologisk grundforskning och inkludering av nya molekylära metoder för miljöriskanalys.
 
Föredrag: eDNA som ett verktyg för att koppla exponering till effekt i mark och vatten. 
Sammanfattning av föredraget: Effektbaserade biologiska metoder har börjat efterfrågas på EU nivå. Man diskuterar fortfarande vilka metoder som ska ingå. Till de nya metoderna kan man nu lägga till genuttrycksanalys för användande i miljöriskanalys och en första europeisk standard är under utveckling. Ytterligare ett steg i miljöriskanalys är utvecklingen av möjligheten att snabbt identifiera populationssammansättningar i miljön. För mark är analys av funktionell biodiversitet hos mikroorganismer med eDNA och ddPCR ett lovande område för att stärka miljöriskanalys. 

  Lars Rosenqvist, SGU 

Vem är Lars?
Lars är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), där han arbetar med grundvattenrelaterade frågor, bl.a. kartläggning av grundvattenmagasin och övervakning/riskbedömning av miljögifter i grundvatten. Lars är SGU:s representant inom det nationella myndighetsnätverket för PFAS-frågor, och företräder ofta myndigheten i ärenden gällande potentiella kemikaliehot kopplat till grundvatten. Lars har disputerat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har även arbetat drygt tio år som miljökonsult med riskbedömning och åtgärder inom förorenade områden och vid akuta miljöskador.

  Föredrag: Grundvattenförvaltningens perspektiv vid riskbedömning och åtgärder inom förorenade områden 

  Petter Wetterholm, Wescon 

Vem är Petter
? Mas, med tre tonårsbarn. Jag gillar att röra på mig, gillar snö, berg och gott vin. Arbetat som miljökonsult i 20 år, främst med undersökningar, riskbedömningar och åtgärder av förorenad mark och grundvatten. Är nyfiken.  
  Föredrag: Blåbär, plommon och detaljplaner. Hur en fördjupad riskbedömning arbetas fram.    
Sammanfattning av föredraget: Föredraget handlar om hur biotillgänglighet, analyser av jord och biota har använts för en platsspecifik beräkning av boendes långsiktiga exponering av bly, arsenik och PAH:er. Den beräknade dosen, tillsammans med exponering från andra källor, har använts för att bedöma om negativa hälsoeffekter kan uppstå och vilka konsekvenser dessa i så fall kan vara. För en långsiktig riskbedömning har även föroreningarnas förmåga att förflytta sig från förorenad naturmark till ny exploaterad kvartersmark. Låter detta intressant? Missa inte att anmäla dig! 

  Ida Hallberg, SLU 

Vem är Ida?
Jag heter Ida Hallberg, arbetar på SLU i Uppsala. Jag är veterinär och disputerade 2021 (ämnet var PFAS och tidig embryoutveckling).
   
Föredrag: Animalisk livsmedelsproduktion i förorenade områden i Sverige 

  Mats Fröberg, Naturvårdsverket  

Vem är Mats?
Mats är docent i markvetenskap som har arbetat med risker vid förorenade områden sedan 2015, först på SGI och sedan ett par år tillbaka på Naturvårdsverket. Jobbar nu mest med masshanteringsfrågor och arbetar bland annat med ny vägledning som ersätter den gamla handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten.  
Föredrag: Hållbar masshantering – hur bedömer vi riskerna? 

  Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola 

Vem är Jenny?
Jenny Norrman arbetar som biträdande professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har varit involverad i flera arbeten omkring framtagning av provtagningsstrategier utifrån acceptabla felrisker för partikulära material, samt statistisk utvärdering av data riktade mot branschen.  Arbetar för närvarande delvis med så kallade skonsamma efterbehandlingsmetoder och kunskapsutveckling omkring detta för att främja en högre grad av användning av alternativa efterbehandlingsmetoder.
 
Föredrag: Statistik och representativa halter inom ramen för riskbedömning