Personuppgiftspolicy (senast uppdaterad 2021-12-09)

Denna sida beskriver hur Watermark Media Lab hanterar och lagrar de personuppgifter som registreras hos företaget.

1 Personuppgifter Hantering och behandling av personuppgifter på Watermark sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild person. Detta kan vara uppgifter som för- och efternamn, kontaktuppgifter så som exempelvis telefonnummer och e-postadress, IP-nummer, religiös eller filosofisk övertygelse eller din hälsa. Watermark samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål som de är avsedda för. Vi värnar om våra intressenters personliga integritet och arbetar för att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Vi arbetar också efter att erhålla en transparens gällande de uppgifter vi samlar in och detta dokument är en del av detta.

1.1 Behandling av personuppgifter
De vanligaste personuppgifter som behandlas av Watermark är:
• Namn
• Telefonnummer
• Adress
• E-postadress
• Andra uppgifter som lämnas in inom ramen för de tjänster som Watermark erhåller.
De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden som finns gentemot Watermarks intressenter. Alla personuppgifter samlas inte in för alla intressenter. Det är ändamålet som styr vilka personuppgifter som samlas in.

Vi samlar in personuppgifter när:
• Watermark blir kontaktade genom ett formulär på hemsidan.
• En användare registrerar sig på hemsidan.
• En användare använder vår upload funktion för att ladda upp material.

• Vi har haft kontakt som lett till att ytterligare kommunikationsbehov i framtiden.
• Vi får in en ansökan om anställning.
• Vi har någon form av kommunikation genom vår hemsida eller sociala medier.

1.2 Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna lagras under den tid som intressenten använder sig av Watermarks tjänster eller applikationer samt upp till 12 månader efter avslutat användande, om inte intressenten skriftligen uttrycker en begäran om att personuppgifterna ska tas bort. Senast uppdaterad: 2021-12-09

1.3 Uppdatering av personuppgifter
Personuppgifterna som lämnas in till Watermark kan komma att uppdateras och kompletteras. Den som lämnat personuppgifter till Watermark har rätt att få dessa personuppgifter uppdaterade. Denne ska då meddela detta skriftligen och sedan ska Watermark uppdatera sina register.

1.4 Borttagning av personuppgifter
Om en intressent önskar att Watermark inte längre ska lagra personuppgifter ska detta meddelas skriftligen till företaget. Watermark kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att radera de personuppgifter som finns lagrade om intressenten. Observera att radering av personuppgifter kan påverka intressentens möjlighet till att använda sig utav Watermarks tjänster och applikationer. Hur borttagningen av personuppgifter kommer påverka den specifika intressenten ska meddelas av Watermark vid borttagning av personuppgifterna.

1.5 Samtycke Genom att använda Watermarks tjänster accepterar intressenten att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om intressenten inte återkallar samtycket skriftligen anses intressenten samtycka till behandlingen av personuppgifterna.

1.6 Utdrag ur personuppgiftsregister Enligt GDPR har intressenten rätt till att en gång per kalenderår få besked om de personuppgifter som finns lagrade. Detta skall ske kostnadsfritt på intressentens skriftliga begäran om detta. Förutom vilka personuppgifter som behandlats ska Watermark även ange varifrån dessa uppgifter har hämtats, vad som varit ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnats ut. Observera att det endast är intressenten själv som kan begära utdrag ur personuppgiftsregistret.

1.7 Ändringar i personuppgiftspolicyn Det finns inga fördefinierade skäl för när personuppgiftspolicyn ändras. Watermark har rätten att vid behov göra de ändringar i personuppgiftspolicyn som anses vara nödvändiga. Datumet högst upp på sidan anger när personuppgiftspolicyn senast ändrades. Vid större förändringar i personuppgiftspolicyn kommer intressenterna att meddelas på lämpligt sätt.

Användarvillkor

 

Ansvarsfriskrivning

Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls “i befintligt skick” och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. Vi gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är vi under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, tillfälliga, exemplifierande skador eller följdskador, eller några som helst skador, även om vi tidigare har informerats om risken för sådana skador, vare sig i en åtgärd under kontrakt, försumlighet eller någon annan teori, som uppstår ur eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller utförande av information, tjänster, produkter och material som finns tillgängligt från denna webbplats. Dessa begränsningar gäller oavsett fel i otillräckligt syfte för någon begränsad åtgärd. För undvikande av tvivel ska ingenting häri begränsa vårt ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet.

Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor Genom att tillhandahålla material på webbplatsen, utlovar vi inte att materialet kommer att fortsätta att vara tillgängligt för dig. Vi har rätt att när som helst stänga ner hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss också rätten att ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna webbplats erbjuds, och din användning av webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats.

Allt material på denna webbsajt, inklusive men ej begränsat till programvara, filer, grafik, data eller något annat innehåll, ägs eller är licenserade utav Watermark Media Lab. Vi behåller fullständig äganderätt till materialet och alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får inte distribuera eller sälja materialet, eller bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla det till någon annan form.

 
Vid frågor om personuppgiftspolicyn är du välkommen att kontakta info@watermark.se.