Skyddad:

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Carl Zide - moderator

Carl Zide - moderator

Om mig: Jag är expert på marknadsplatser och har en bakgrund som kommunikationschef för några av världens största företag inom dating, ehandel och gambling innan jag började med masshantering på Loop Rocks. Jag startade sedan Massbalans. Vid sidan av att tjäna pengar på återvinning av jord, sten, betong, asfalt, gummi och slagggrus så leder jag Expertgruppen för Cirkulär Anläggningsindustri inom ramen för Delegationen för Cirkulär Ekonomi. Jag deltar också i ett antal uppdrag inom olika forskningsprojekt och regeringsuppdrag med anknytning till cirkulära materialflöden.
Kristina Widenberg

Kristina Widenberg

Om mig: Jag är handläggare på Naturvårdsverkets markmiljöenhet och uppdragsledare för uppdateringen av handboken. Naturvårdsverket är en av de centrala myndigheter som har vägledningssansvar för tillsyn enligt miljöbalken. I rollen ingår bland annat att ge råd och stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Markmiljöenheten har det uttalade ansvaret för masshanteringsfrågorna inom Naturvårdsverket och vårt arbete är nära sammankopplat med arbetet som rör efterbehandling av förorenad mark, avfallshantering och deponering. Jag arbetar också som en av flera utredare i regeringsuppdrag, där dessa frågor är i fokus.
Anders Bank

Anders Bank

Om mig: jag är civilingenjör kemiteknik och VD på Relement Miljö Väst AB i Göteborg. Sedan 30 år tillbaka har jag arbetat som uppdragsledare för olika typer av uppdrag inom förorenade områden inklusive återanvändning av schakt- och rivningsmassor i södra Sverige.
Melissa Goicoechea Feldtmann

Melissa Goicoechea Feldtmann

Om mig: Jag brinner för miljömålet giftfri miljö och strävar ständigt för att skapa hållbara riskreduceringar för framtida generationer. Jag har arbetat i över 25 år med förorenade områden och miljöfarliga verksamheter som konsult, som miljöinspektör och som verksamhetsutövare. Jag har funnit att tillsynsområdet är oproportionerligt resurs- och tidskrävande, att avfallshanteringen än så länge styrs av den svagaste länken i avfallskedjan och att det saknas verktyg för systematisk och ansvarsfull egenkontroll, men att problemen kan överbryggas med pragmatiska lösningar när viljan finns.
Linda Johnsson

Linda Johnsson

Om mig: Jag är civilingenjör i Ekosystemteknik och har jobbat inom förorenade områden sedan 2006. Huvudsakligen arbetar jag med miljö- och hälsoriskbedömningar kopplat till förorenad mark, men även en hel del med bedömning av risk vid återanvändning av avfall i anläggningsändamål.
Linus Andersson

Linus Andersson

Om mig: Jag arbetar idag som ”Affärspartner hållbarhet” på Skanska. Jag stöttar och vägleder Skanskas verksamhet inom Väg och Anläggning i frågor som rör hållbarhet och miljö i allmänhet samt markmiljö, masshantering och vatten i synnerhet. Tidigare har jag bland annat arbetat som konsult inom förorenade områden. Linda Johnsson ”Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten – projektexempel” Presentation med fokus på projekt där anmälan om återanvändning av avfall beaktat platsspecifika förutsättningar (inkl acceptabla platsspecifika haltnivåer) och där anmälan godkänts av myndigheten. Om mig: Jag är civilingenjör i Ekosystemteknik och har jobbat inom förorenade områden sedan 2006. Huvudsakligen arbetar jag med miljö- och hälsoriskbedömningar kopplat till förorenad mark, men även en hel del med bedömning av risk vid återanvändning av avfall i anläggningsändamål.
Mark Elert

Mark Elert

Om mig: Jag jobbar till vardags på Kemakta Konsult AB med olika miljöriskbedömningar. I mitt arbete har jag fått en omfattande erfarenhet av olika miljöproblem med tonvikt på avfall och förorenade områden, olika förorenande ämnens egenskaper; deras förekomst och spridning i omgivningen samt vilka risker de kan innebära för människors hälsa och för miljön. Min medverkan i en rad olika saneringsprojekt har jag också gett mig erfarenhet av projektledning, planering, tillståndsansökningar, kommunikation och politisk förankring av efterbehandlingsåtgärder. Denna kunskap strävar jag efter att hålla aktuell och utöka.
Jens Lind Gregersen

Jens Lind Gregersen

Om mig: Geolog, kvartärgeologi och geofysik, från Københavns Universitet. Jobs i olika konsultföretag inom geoteknik, inventering av grusresourser, inventering av förorenade fastigheter, due diligence, miljöledning i industriföretag. Anställd i Region Hovedstaden sedan 2008. Jag arbetar med myndighetsuppgifter i samband med inventering av förorenade fastigheter, inventering av resurser och tillstånd till grustag. Jag leder också projekt inom industriell symbios, program för hållbar masshandtering, initiativ för promovering av cirkulär ekonomi (jord och rivningsmassor).
Mårten Solhman

Mårten Solhman

Om mig: Jag är vd för SBMI Sveriges Bergmaterialindustri. Jag är Civilingenjör i Miljö- och vattenteknik, och har en lång bakgrund med arbete inom branschsamverkan, och samverkan mellan näringsliv, myndigheter, universitet och beslutsfattare. Jag är ansvarig för bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft som överlämnades till miljöministern och näringsministern 2019.
Nanna Bergendahl

Nanna Bergendahl

Om mig: Jag arbetar som Miljö- och utredningschef på Renova och arbetar i huvudsak med olika utvecklingsfrågor såsom nya tillstånd och detaljplaner samt är även projektledare för ett projekt med målet att öka materialåtervinningen på våra deponier.
Charlotte Cederbom

Charlotte Cederbom

Om mig: jag är projektledare för det interna projektet Hållbar Masshantering som avslutades i mars 2021. Till vardags är jag ansvarig för samordning och strategisk utveckling av geofrågor vid Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. Jag är geovetare i grunden och tidigare ansvarig för avdelning Klimatanpassning och fysisk planering vid Statens Geotekniska Institut.
Joakim Klintred

Joakim Klintred

Om mig: Jag är grundare och vd av Pinpointer med en gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen från bland annat Mewab och Suez Environment. Jag brinner för att kombinera innovation och miljö för att förnya och förändra.
Josef Mácsik

Josef Mácsik

Om mig: Jag är Tekn Dr och arbetar med utveckling inom miljögeoteknik med fokus på nyttiggörande av modifierade korniga och kohesiva material i olika geokonstruktioner. Exempel på dessa material är jord- och schaktmassor, förorenad jord, sulfidjord, sulfidberg, industriella restmaterial, slam och sediment. Min special-kompetens är materialmodifiering och deras tekniska ekonomiska och miljömässiga potential att nyttiggöras i konstruktioner, baserat på fysikaliska och kemiska
Karin Bergkvist

Karin Bergkvist

Om mig: I min roll som hållbarhetsstrateg arbetar jag med hållbarhet som ett verktyg för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Rätt använt är det en stark drivkraft både för vår egen omställning, och för utvecklingen av smarta lösningar för ett hållbart samhällsbygge.
Johanna Öhman

Johanna Öhman

Jag är gruppchef för Swecos miljökonsulter i Linköping. De senaste 14 åren har jag jobbat med miljöbedömningar för planer och projekt i rollen som miljökonsult. Det har rört infrastrukturprojekt, kommunala planer och vindkraft. Jag har ofta övergripande roller som uppdragsledare eller miljösamordnare. Jag har fokus på samordning och samverkan och försöker hitta och fokusera på de kritiska frågorna för varje skede och projekt. Masshantering med den enorma klimatpåverkan den har idag och potentialen att minska den påverkan har jag fått upp ögonen för på senare tid och framför allt med det här projektet.